Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Peters Aanhangwagens V.O.F. te Heesch

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Peters
Aanhangwagens V.O.F. en op alle door haar te sluiten overeenkomsten.
1.2. In deze voorwaarden wordt Peters Aanhangwagens V.O.F. aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., de opdrachtnemer mag van de juistheid van deze gegevens uitgaan.
2.2. Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.
2.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats of magazijn, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3: Emballage
3.1. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
4.2. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.
4.3. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Overeenkomsten
5.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
5.2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Levertijd en leverplaats
6.1. Levering geschiedt af werkplaats of magazijn naar keuze van opdrachtnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.
6.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.3. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
7.2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering, in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
7.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
7.5. Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8: Wijzigingen van het aangenomen werk
8.1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
8.2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
8.3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer het recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.

Artikel 9: Montage
9.1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.
9.2. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
9.3. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van opdrachtnemer niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.
9.4. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:
a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;
b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.
9.5. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
9.6. Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 10: Oplevering
10.1. Iedere oplevering geschiedt door het ter beschikking stellen van het object in het bedrijf van opdrachtnemer.
10.2. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
b. acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikname van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
10.3. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
10.4. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, onder opgave van redenen.
10.5. Indien enig onderdeel buiten de schuld van opdrachtnemer niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
d. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 12: Garantie
12.1. Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan en zal voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen leveren.
Opdrachtnemer wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
12.2. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak te repareren dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.
12.3. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
12.4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud of welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. Voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages welke niet door opdrachtgever zijn gemonteerd, noch voor welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd.
12.5. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 13: Transport
13.1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zicht tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
13.2. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 14.1. niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 14: Niet afgehaalde zaken
14.1. Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht om één maand na de ter beschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 15: Betaling
15.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
15.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk.
Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:
– betaling magazijnverkoop contant
– in overige gevallen op rekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum
15.3. Onkosten voor rekening van opdrachtnemer voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn.
15.4. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtnemer te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
Weigering van de opdrachtgever opdrachtnemer in de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
15.5. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
15.6. Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
15.7. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
15.8. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
15.9. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
15.10. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na factuurdatum is opdrachtgever gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente eventueel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
15.11. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvorderingen en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtgever zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 16: Reclamaties of klachten
16.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
16.2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of voor geval nog niet op of afgeleverd is, acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
16.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
16.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 17: Prijswijziging
17.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
17.2. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering op oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
17.3. Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van het werk opdrachtnemer materialen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer het recht in de aanneemsom te berekenen respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde zaken.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
18.2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
18.3. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Opdrachtnemer verschaft aan de opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 19: Ontbinding
19.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
19.2. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
19.3. Indien de opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 20: Toepasselijk recht
20.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
20.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
20.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 21: AHL
21.1. Indien opdrachtnemer optreedt als wederverkoper van nieuwe goederen welke vallen onder de werkingssfeer van artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen (AHL), zijn de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en – uitrustingen zoals laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, op de gesloten overeenkomst(en) van toepassing. Het bepaalde in de bovenstaande artikelen 2 tot en met 21 is in geval van toepasselijkheid van AHL niet van toepassing.